Skip to content

Litania do polskich świętych i błogosławionych

Litania Narodu PolskiegoKyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas, – Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Nad Polską, Ojczyzną naszą, zmiłuj się, Panie.

Nad narodem męczenników, zmiłuj się, Panie.

Nad ludem zawsze wiernym Tobie, zmiłuj się, Panie.

Jezu nieskończenie miłosierny, zmiłuj się nad nami.

Jezu nieskończenie mocny, zmiłuj się nad nami.

Jezu, nadziejo nasza, zmiłuj się nad nami.

O Maryjo, Bogurodzico, Królowo Polski, módl się za nami.Święty Stanisławie, Ojcze Ojczyzny, Główny Patronie Polski, módl się za nami.

Święty Wojciechu, Główny Patronie Polski, módl się za nami.

Święty Andrzeju Bobolo, Męczenniku, Patronie Polski, módl się za nami.

Święty Adamie Chmielowski, Opiekunie ubogich, módl się za nami

Święty Brunonie z Kwerfurtu, Apostole ziem polskich, módl się za nami.

Święty Cyrylu i Metody, Apostołowie Słowian, módlcie się za nami.

Święta Edyto Stein, Karmelitanko, Męczennico z Oświęcimia, módl się za nami.

Święta Faustyno Kowalska, Apostołko Bożego Miłosierdzia, módl się za nami.

Święty Florianie, Patronie Krakowa, módl się za nami.

Święty Jacku Odrowążu, Apostole Rusi, módl się za nami.

Święta Jadwigo, Patronko Śląska, módl się za nami.

Święty Janie z Kęt, Patronie profesorów i studentów, módl się za nami.

Święty Janie z Dukli, Patronie rycerstwa polskiego, módl się za nami

Święty Janie Sarkandrze, Męczenniku z Ołomuńca, módl się za nami.

Święty Jozafacie, Patronie Rusi, módl się za nami.

Święty Józefie Bilczewski, Założycielu Józefitek, módl się za nami.

Święty Józefie Sebastianie Pelczarze, Założycielu Sercanek, módl się za nami.

Święty Kazimierzu, Patronie Litwy, módl się za nami.

Święta Kingo, Patronko górników, módl się za nami.

Święta Królowo Jadwigo, Patronko młodzieży żeńskiej, módl się za nami.

Święty Maksymilianie Kolbe, Męczenniku z Oświęcimia, módl się za nami.

Święty Melchiorze Grodziecki, Męczenniku z Koszyc, módl się za nami.

Święci Męczennicy polscy: Benedykcie, Janie, Mateuszu, Izaaku i Krystynie, módlcie się za nami.

Święty Ottonie, Apostole Pomorza, módl się za nami.

Święci Pustelnicy Andrzeju Świeradzie i Benedykcie, módlcie się za nami.

Święty Rafale Kalinowski, Odnowicielu Karmelu w Polsce, módl się za nami.

Święty Stanisławie Kostko, Patronie młodzieży, módl się za nami.

Święty Szymonie z Lipnicy, Kaznodziejo prawdy, módl się za nami.

Święta Urszulo Ledóchowska, Założycielko szarych urszulanek, módl się za nami.

Święty Wacławie, Patronie katedry wawelskiej, módl się za nami.

Święty Zygmuncie Gorazdowski, Lwowski ojcze ubogich, módl się za nami.

Wszyscy Święci i Święte Boże, módlcie się za nami.

Błogosławiona Angelo Truszkowska, Założycielko Felicjanek, módl się za nami

Błogosławiona Anielo Salawa, Patronko ubogich, módl się za nami

Błogosławiony Auguście Czartoryski, Kapłanie wierny w cierpieniu, módl się za nami

Błogosławiona Bernardyno Jabłońska, Współzałożycielko Albertynek, módl się za nami

Błogosławiony Bogumile, Arcybiskupie gnieźnieński, módl się za nami

Błogosławiona Bolesławo Lament, Założycielko Zgr. Sióstr Misj. Św. Rodziny, módl się za nami

Błogosławiony Bronisławie Markiewiczu, Założycielu Michalitów i Michalitek, módl się za nami

Błogosławiona Bronisławo, Patronko Śląska Opolskiego, módl się za nami

Błogosławiona Celino Chludzińska-Borzęcka, Założycielko Zmartwychwstanek, módl się za nami

Błogosławiony Czesławie, Patronie Wrocławia, módl się za nami

Błogosławiona Doroto z Mątowów, Patronko Prus i Pomorza, módl się za nami

Błogosławiony Edmundzie Bojanowski, Zał. Zgrom. Służeb. NMP Bogurodzicy…, módl się za nami

Błogosławiony Honoracie Koźmiński, Założycielu licznych zgromadzeń zakonnych, módl się za nami

Błogosławiony Ignacy Kłopotowski, Założycielu Loretanek, módl się za nami

Błogosławiony Jakubie Strzemię, Patronie Lwowa, módl się za nami

Błogosławiony Janie Balicki, Wzorze cnót kapłańskich, módl się za nami

Błogosławiony Janie Beyzymie, Opiekunie trędowatych, módl się za nami

Święty Janie Pawle II, Papieżu Polaku, módl się za nami

Błogosławiony Jerzy Matulewiczu, Odnowicielu Zakonu Marianów, módl się za nami

Błogosławiony Jerzy Popiełuszko, Męczenniku, Kapelanie Solidarności, módl się za nami

Błogosławiona Jolanto, Krzewicielko odnowy ewangelicznej, módl się za nami

Błogosławiona Karolino Kózkówno, Dziewico i Męczennico, módl się za nami

Błogosławiona Kolumbo Gabriel, Zał. Zgrom. Sióstr Benedyktynek od Miłości, módl się za nami

Błogosławiona Mario Karłowska, Zał. Instytutu Sióstr Dobrego Pasterza, módl się za nami

Błogosławiona Mario Franciszko Siedliska, Założycielko Nazaretanek, módl się za nami

Błogosławiona Mario Merkert, Założycielko Elżbietanek, módl się za nami

Błogosławiona Marcelino Darowska, Współzałożycielko Niepokalanek, módl się za nami

Błogosławiona Mario Mardosewicz i 10 towarzyszek Nazaretanek z Nowogródka, módlcie się za nami

Błogosławiona Mario Marto Wiecka, ze Zgr.S. Miłosierdzia św.Wincentego a Paulo, módl się za nami

Błogosławiona Mario Tereso Ledóchowska, Matko Afrykanów, módl się za nami.

Błogosławiony Michale Kozalu, Męczenniku z Dachau, módl się za nami

Błogosławiony Michale Sopoćko, Spowiedniku i Opiekunie św. Faustyny, módl się za nami

Błogosławiony Rafale Chyliński, Opiekunie chorych, módl się za nami

Błogosławiona Regino Protmann, Założycielko Katarzynek, módl się za nami

Błogosławiony Sadoku i 48 jego towarzyszy, męczenników z Sandomierza, módlcie się za nami

Błogosławiona Salomeo, Księżno Halicka, módl się za nami

Błogosławiona Sancjo Janino Szymkowiak, ze Zgromadzenia Serafitek, módl się za nami

Błogosławiony Stanisławie Kazimierczyku, Duszpasterzu krakowski, módl się za nami

Święty Stanisławie Papczyński, Założycielu Zgrom. Kapłanów Marianów, módl się za nami

Błogosławiony Stefanie Wincenty Frelichowski, Męczenniku z Dachau, módl się za nami

Błogosławiony Wincenty Kadłubku, Dziejopisarzu Polski, módl się za nami

Błogosławiony Wincenty Lewoniuku z 12 towarzyszami męczennikami, módlcie się za nami

Błogosławiony Władysławie z Gielniowa, Patronie Warszawy, módl się za nami.

Błogosławiony Władysławie Findyszu, Męczenniku komunizmu, módl się za nami.

Święty Zygmuncie Feliński, Założ. Zgrom.S. Franciszkanek Rodziny Maryi, módl się za nami

Błogosławionych 108 męczenników II wojny światowej z lat 1939-45, módlcie się za nami.Od długiej, ciężkiej pokuty dziejowej, wybaw nas, Panie.

Od kajdan niewoli, wybaw nas, Panie.

Od godziny zwątpienia, wybaw nas, Panie.

Od podszeptów zdrady, wybaw nas, Panie.

Od gnuśności naszej, wybaw nas, Panie.

Od ducha niezgody, wybaw nas, Panie.

Od nienawiści i złości, wybaw nas, Panie.

Od wszelkiej złej woli, wybaw nas, Panie.

Od śmierci wiecznej, wybaw nas, Panie.

Winy królów naszych, przebacz, o Panie.

Winy magnatów naszych, przebacz, o Panie.

Winy szlachty naszej, przebacz, o Panie.

Winy rządzących krajem, przebacz, o Panie.

Winy kierujących ludem, przebacz, o Panie.

Winy pasterzy naszych, przebacz, o Panie.

Winy ludu naszego, przebacz, o Panie.

Winy ojców i matek naszych, przebacz, o Panie.

Winy całego Narodu polskiego, przebacz, o Panie.

Głos krwi męczenników naszych, usłysz, o Panie.

Głos krwi żołnierzy naszych, usłysz, o Panie.

Płacz matek i żon, usłysz, o Panie.

Płacz wdów i sierot, usłysz, o Panie.

Płacz dzieci katowanych za pacierz polski, usłysz, o Panie.

Łzy przesiedleńców i wygnanych z Ojczyzny, usłysz, o Panie.

Łzy rolników pozbawionych swej ziemi, usłysz, o Panie.

Wołanie krzywdzonego ludu robotniczego, usłysz, o Panie.

Jęki z więzień, obozów koncentracyjnych, usłysz, o Panie.

Brzęk kajdan naszych, usłysz, o Panie.

Wiarę w Ciebie i ufność w Maryi, daj nam, o Panie.

Nadzieję w zwycięstwo dobrej sprawy, daj nam, o Panie.

Miłość Polski, Ojczyzny naszej, daj nam, o Panie.

Męstwo, mądrość, łagodność i solidarność, daj nam, o Panie.

Wszystkie dary Ducha Świętego, daj nam, o Panie.

Służbę w świętej sprawie Twojej na ziemi, daj nam, o Panie.

Wolność, chwałę, szczęście i pokój, daj nam, o Panie.

Przez Narodzenie Twoje, bohatera wielkiego, wzbudź nam o Panie.

Przez Bogurodzicę, Ojca Świętego na długie lata zachowaj nam, o Panie.

Przez Najświętsze Życie Twoje, żyć dobrze nas naucz, o Panie.

Przez Krzyż i Mękę Twoją, cierpienia nasze mężnie znosić daj, o Panie.

Przez Święte Zmartwychwstanie Twoje, z ciemności grzechu wskrześ nas, o Panie.

Przez Wniebowstąpienie Twoje, Ojczyznę wielką, wolną i szczęśliwą daj nam, o Panie.

Przez Ducha Świętego Zesłanie, “ducha dobrego” daj nam, o Panie.

Przez czystą Królowej Jadwigi ofiarę, w jedności Polskę naszą zachowaj, o Panie.

Przez cnoty wielkich Ojców naszych na Twe błogosławieństwo, daj nam zasłużyć, o Panie.

Boże Piastów i Jagiellonów, nie opuszczaj nas, o Panie.

Boże Sobieskiego i Hallera, nie opuszczaj nas, o Panie.

Boże Ojca Kordeckiego i Ojca Kolbe, nie opuszczaj nas, o Panie.Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.Módlmy się: Boże Wszechmogący, Panie Zastępów, padamy do stóp Twoich w dziękczynieniu, że przez wieki otaczałeś nas Swą przemożną opieką. Dziękujemy Ci, że Ojców naszych wyprowadziłeś z rąk ciemięzców, najeźdźców i nieprzyjaciół. Błogosławimy Cię za to, że po latach niewoli obdarzyłeś nas na nowo wolnością i pokojem. AMEN.ANTYFONA

W tej chwili, kiedy tyle sił potrzeba naszemu Narodowi, aby zachować uzyskaną wolność, prosimy Cię, o Boże, napełnij nas mocą Ducha Twojego. Uspokój serca, dodaj ufności w Twoją miłość. Oświeć zaćmione umysły naszych braci. Wzbudź w Narodzie chęć do cierpliwej walki o zachowanie pokoju i wolności. Spraw, byśmy stali się zdolni własnymi rękami i wzajemną solidarnością w służbie Twojego Krzyża zachować Twoje królestwo w nas, w naszych rodzinach, w naszym Narodzie jak za czasów naszych praojców. Wybaw nas od głodu, nędzy i wojny. Obdarz nas chlebem. Błogosław naszej pracy, Panie miłosierny, Panie sprawiedliwy, Panie wszechmocny.

Boże, niech Duch Święty zmienia oblicze naszej ziemi i umacnia Twój lud. Daj nam, o Panie, abyśmy po przyjęciu w pokorze “Bierzmowania Dziejów” – udzielonego przez Ojca Świętego Jana Pawła II – Twego Ducha nigdy nie zasmucali, a przez zawierzenie Maryi, Matce Kościoła i Królowej Polski pozostali zawsze wierni Chrystusowi i Ojczyźnie. AMEN.Pierwsza publikacja 1915 r. Uzupełniana w 1981, 2001, 2011 r.
http://ekai.pl/wydarzenia/raport/x22781/swieci-i-blogoslawieni-polscy/
http://gazetawarszawska.com/2013/08/30/krucjata-rozancowa-umiera/
«1345

Komentarz

Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.