Październik miesiącem Różańca św.

edytowano October 2020 w ŻRFF - modlitewnik
Pochodzenie nazwy "RÓŻANIEC" jest niepewne. W ciągu lat wysuwano kilka hipotez. Najbardziej prawdopodobna jest ta, że swą nazwę różaniec zawdzięcza tzw. w średniowieczu Marienminne i nacechowanej nią poezji maryjnej. Róża była w średniowieczu ulubionym symbolem Matki Bożej. Nazwę różaniec wyjaśnia też rozpowszechniony w kilku krajach Zachodu zwyczaj używania tego słowa na określenie pewnego ważnego składnika średniowiecznego stroju lub ozdoby: wieńca nakładanego na głowę. W XIII w. przeniesiono świecki zwyczaj w sferę kultu maryjnego. Tu obyczajowość styka się legendą
O wieńcu z róż dla Maryi
czy
O mnichu i wieńcu z róż
. Zgodnie z nią pewien czciciel Maryi miał zwyczaj splatać Błogosławionej Dziewicy wieniec z róż, by przyozdobić nim statuę Madonny. Pewnego dnia został jednak pouczony w wiedzeniu, że Maryja jeszcze bardziej radowałaby się innym wieńcem róż (różańcem), mianowicie powtarzaną 50 razy modlitwą Ave Maria. Te modlitwy stawałyby się w dłoniach Matki Bożej różami, z których splatałaby sobie najpiękniejszy wieniec.
Na powstanie modlitwy różańcowej miał wpływ zwyczaj odmawiania przez mnichów Psałterza. We wczesnym średniowieczu jednak nieliczni posiadali rękopisy z Psalmami i byli w stanie zrozumieć ich łacińską wersję. Pozostali co najmniej od X w. mieli zwyczaj odmawiać w miejsce Psalmów odpowiednią liczbę "Ojcze nasz" lub późnej od XII w. także "Zdrowaś Maryjo". Pierwsze znane świadectwo powtarzania "Zdrowaś Maryjo" pochodzi najwcześniej z IX w., a w XIII w. powszechne stało się powiązanie tej modlitwy z "Ojcze nasz". Od XIV w. zaczęto dodawać do
Ave
imię Jezus oraz końcowe
Amen
. W ten sposób "Zdrowaś Maryjo" stało się we właściwym sensie modlitwą do Jezusa, gdyż zostało związane z kultem Imienia Jezus. Konkretna forma tej modlitwy z medytowaniem poszczególnych tajemnic rozwinęła się w początku XV w. w trewirskim klasztorze kartuzów św. Albana. Natomiast w 1573 r. Grzegorz XIII ustanowił na pierwszą niedzielę października uroczystość różańcową.
Różaniec jest modlitwą ewangeliczną. Zarówno struktura jak i treść tajemnic mają korzenie biblijne. Z ewangelicznej struktury wynika chrystocentryzm różańca, który wiąże się z wymiarem mariologicznym i eklezjalnym, gdyż celem tej modlitwy pozostaje akt wiary w Jezusa Chrystusa, przeżyty z Maryją, która jest "matką członków Chrystusowych". W pewien sposób Kościół patrzy na życie i działanie Jezusa z perspektywy Maryi.
Jan Paweł II tak nauczał: "Rozważając bowiem tajemnice różańcowe patrzymy na misterium życia, męki, śmierci i zmartwychwstania Pana jej oczyma. Przeżywamy je tak jak ona w swym sercu matczynym je przeżywała. Ona zawsze u boku syna jest równocześnie obecna pośród naszych codziennych spraw".
Zachęcam do gorliwej i wytrwałej modlitwy różańcowej. W sposób szczególny wpatrujmy się w Maryję, aby przez to jeszcze bardziej ukochać Jezusa.
Ks. Andrzej Dendura
Leksykon Duchowości Katolickiej, pod red. ks. Marka Chmielewskiego.

*
"Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność."
Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia
«1

Komentarz

 • edytowano October 2015
  image
  Różaniec jest egzorcyzmem (św. Jan Paweł II), niezawodną bronią przeciwko złemu (św. Maksymilian Kolbe), liną ubezpieczającą podczas wspinaczki do nieba, przedłużeniem pomocnej dłoni Maryi

  image
 • edytowano October 2015
  Rozważania na podstawie kolekt mszalnych. Pierwsza Tajemnica Radosna.


  PIERWSZA TAJEMNICA RADOSNA ZWIASTOWANIE NMP

  Boże z Twojej woli w łonie Maryi Dziewicy odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało; spraw, abyśmy wyznali, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, zasłuży ku na udział w Jego Boskiej naturze. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
  (Jacenty)
  http://zrff.pl/

  image
 • DRUGA TAJEMNICA RADOSNA

  NAWIEDZENIE ŚW. ELŻBIETY


  Wszechmogący, wieczny Boże, z Twojego natchnienia Najświętsza Maryja Panna, która nosiła w łonie Twojego Syna, nawiedziła Elżbietę, spraw, abyśmy byli posłuszni natchnieniom Ducha Świętego i zawsze mogli z Maryją Ciebie uwielbiać. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

  +++

  image
 • TRZECIA TAJEMNICA RADOSNA

  NARODZENIE JEZUSA CHRYSTUSA

  Przeniknięci nowym blaskiem Wcielonego Słowa, prosimy Cię, wszechmogący Boże, spraw, niech w naszych czynach odbija się światło, które przez wiarę jaśnieje w naszych duszach. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana i Boga, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków.
  +++

  image
 • CZWARTA TAJEMNICA RADOSNA
  OFIAROWANIE JEZUSA CHRYSTUSA W ŚWIĄTYNI

  Wszechmogący, wieczny Boże, Twój Jednorodzony Syn, który przyjął nasze ludzkie ciało, został w dniu dzisiejszym przedstawiony w świątyni, pokornie Cię błagamy, abyśmy mogli stanąć przed Tobą z czystymi sercami. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

  +++

  image
 • ladne ryciny
  +
 • PIĄTA TAJEMNICA RADOSNA

  ZNALEZIENIE JEZUSA CHRYSTUSA W ŚWIĄTYNI

  Boże, Ty w Świętej Rodzinie dałeś nam wzór życia, spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością naśladowali w naszych rodzinach Jej cnoty i doszli do wiecznej radości w Twoim domu. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana i Boga, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków.

  +++

  image
 • edytowano October 2015
  TAJEMNICA PIERWSZA ŚWIATŁA – CHRZEST JEZUSA CHRYSTUSA

  Wszechmogący, wieczny Boże, po chrzcie w Jordanie uroczyście ogłosiłeś, że Chrystus, na którego zstąpił Duch Święty, jest Twoim umiłowanym Synem, spraw, aby Twoje przybrane dzieci, odrodzone z wody i Ducha Świętego, zawsze żyły w Twojej miłości. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana i Boga, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków.

  +++

  image
 • edytowano October 2015
  CUD W KANIE GALILEJSKIEJ

  Boże, Ty w dniu dzisiejszym za przewodem gwiazdy objawiłeś Jednorodzonego Syna swojego poganom, spraw łaskawie, abyśmy poznawszy Cię już przez wiarę, zostali doprowadzeni do oglądania twarzą w twarz blasku Twojego majestatu. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana i Boga, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków.

  +++

  image
 • TAJEMNICA TRZECIA ŚWIATŁA – GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO


  Boże Ojcze, Ty zesłałeś na świat Twojego Syna, Słowo Prawdy, i Ducha Uświęciciela, aby objawić ludziom tajemnicę Bożego życia; spraw, abyśmy wyznając prawdziwą wiarę uznawali wieczną chwałę Trójcy i uwielbiali Jedność Osób Bożych w potędze ich działania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

  +++

  image
 • TAJEMNICA CZWARTA ŚWIATŁA – PRZEMIENIENIE JEZUSA CHRYSTUSA


  Boże, Ty przy chwalebnym Przemienieniu Twojego Jedynego Syna potwierdziłeś tajemnice wiary świadectwem Ojców i ukazałeś chwałę, jaka czeka Twoje przybrane dzieci, spraw, abyśmy posłuszni głosowi Twojego umiłowanego Syna, stali się Jego współdziedzicami. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

  +++


  image
 • TAJEMNICA PIĄTA ŚWIATŁA – USTANOWIENIE EUCHARYSTII


  Boże, Ty dla swojej chwały o zbawienia ludzkości ustanowiłeś Chrystusa najwyższym i wiecznym Kapłanem, spraw, aby lud, który On nabył dla Ciebie krwią swoją, z uczestnictwa w Ofierze eucharystycznej czerpał moc płynącą Jego krzyża i zmartwychwstania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

  +++

  image
 • TAJEMNICA PIERWSZA BOLESNA – MODLITWA JEZUSA CHRYSTUSA W OGRÓJCU

  Boże, źródło wszelkiego miłosierdzia i dobroci, Ty nam wskazałeś jako lekarstwo na grzechy post modlitwę i jałmużnę, przyjmij nasze pokorne przyznanie się do przewinień, które obciążają nasze sumienia i podźwignij nas w swoim miłosierdziu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków.

  +++


  image
 • TAJEMNICA DRUGA BOLESNA – BICZOWANIE JEZUSA CHRYSTUSA


  Prosimy Cię Panie, nasz Boże, udziel nam łaski, abyśmy gorliwie naśladowali miłość Twojego Syna, który oddał własne życie za zbawienie świata. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków.

  +++

  image
 • TAJEMNICA TRZECIA BOLESNA – UKORONOWANIE JEZUSA CHRYSTUSA


  Wszechmogący, wieczny Bożę, aby dać ludziom przykład pokory do naśladowania, sprawiłeś, że nasz Zbawiciel przyjął ciało i poniósł śmierć na krzyżu; dajn nam pojąć naukę płynącą z Jego Męki i zasłużyć na udział w Jego zmartwychwstaniu. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.


  +++

  image
 • TAJEMNICA CZWARTA BOLESNA – DROGA KRZYżOWA


  Boże Ty chciałeś, aby Twój Syn przez śmierć na drzewie krzyża uwolnił nas spod władzy szatana, spraw abyśmy wiernie Tobie służyli i dostąpili łaski zmartwychwstania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków.

  +++

  image
 • Kolejny rok, nowa szansa dla nas
  +
  ___________________________________________________
  TAJEMNICA PIĄTA BOLESNA – ŚMIERĆ NA KRZYŻU


  Boże, nasz Ojcze, wejrzyj łaskawie na Twoją rodzinę, za którą nasz Pan, Jezus Chrystus, dobrowolnie oddał się w ręce prześladowców i poniósł mękę na krzyżu. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków

  +++

  image

 • TAJEMNICA PIERWSZA CHWALEBNA – ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA


  Boże, Ty w dniu dzisiejszym przez Twojego Syna pokonałeś śmierć i otworzyłeś na bramy życia wiecznego, spraw, abyśmy obchodząc uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, zostali odnowieni przez Ducha Świętego i mogli zmartwychwstać do nowego życia w światłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

  +++

  image
 • TAJEMNICA DRUGA CHWALEBNA – WNIEBOWSTĄPIENIE JEZUSA CHRYSTUSA


  Wszechmogący Boże, Wniebowstąpienie Twojego Syna jest wywyższenie ludzkiej natury, spraw, abyśmy pełni świętej radości składali Tobie dziękczynienie, i utwierdź naszą nadzieję, że my członkowie Mistycznego Ciała Chrystusa, połączymy się z Nim w chwale. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

  +++

  image
 • TAJEMNICA TRZECIA CHWALEBNA – ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO


  Wszechmogący, wieczny Boże, Ty chciałeś, aby obchód świąt paschalnych objął okres Pięćdziesiątnicy, spraw, niech Duch Święty zjednoczy rozdzielone narody, aby każdy w swoim języku oddawał Ci chwałę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

  image
  +++
 • TAJEMNICA CZWARTA CHWALEBNA – WNIEBOWZIĘCIE NMP


  Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wziąłeś do niebieskiej chwały ciało i duszę Niepokalanej Dziewicy Maryi, Matki Twojego Syna, spraw, abyśmy nieustannie troszczyli się o dobra duchowe i wysłużyli sobie udział w Jej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

  image
 • TAJEMNICA PIĄTA CHWALEBNA – UKORONOWANIE NMP


  Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, spraw łaskawie, aby za wstawiennictwem naszej Matki i Królowej religia nieustannie cieszyła się wolnością, a ojczyzna bezpieczeństwem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

  image
 • +
  ( oraz Boksik i Rucit)
 • marniok napisal(a):
  +
  ( oraz Boksik i Rucit)
  Pięknie. :)
 • edytowano October 2019
  +
 • edytowano October 2019
  image
 • Maria advocata z Rzymu najstarszy rzymski obraz maryjny w klasztorze dominikanek
  https://de.m.wikipedia.org/wiki/Maria_Advocata
 • Piękny.
 • christoph napisal(a):
  Maria advocata
  ... orędowniczka
 • AnnaE napisal(a):
  Piękny.
  Niezależnie od wieku, stylu, mody, czegokolwiek zresztą, wizerunki NMP zawsze mają w sobie "coś". Nawet te najbardziej prymitywne, o ile malowane z potrzeby serca zawsze poruszają, często zachwycają.
 • edytowano October 2019
  Maria napisal(a):
  AnnaE napisal(a):
  Piękny.
  Niezależnie od wieku, stylu, mody, czegokolwiek zresztą, wizerunki NMP zawsze mają w sobie "coś". Nawet te najbardziej prymitywne, o ile malowane z potrzeby serca zawsze poruszają, często zachwycają.
  Ważne że taki stary. Maryja ma rysy podobne do Matki Boskiej Częstochowskiej.
  Pisanie ikon rządzi się swymi prawami i to jest piękne, bo prawdopodobnie oddaje prawdziwy wizerunek.
  image
  Wolę to od obrazów pięknych modelek udających Maryję.
Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.