O wyższości rządu Szydło nad rządem Morawieckiego

Pamiętam jak wprowadzano 500+. To był piękny rok. Nie zapomnę go nigdy. Zasady tamtego programu były proste jak budowa cepa. Nawet ja byłem w stanie je pojąć w mgnieniu oka.
Temczasem obecny rząd wprowadza, skadinąd pewnie zacny projekt rodzinnego kapitału opiekuńczego. A zasady składania wniosku są take:
Niezależnie od wybranej opcji wypłaty, aby uzyskać świadczenie w pełnej wysokości 12 000 zł, rodzic powinien złożyć wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy w określonym terminie obejmującym okres między pierwszym dniem trzeciego miesiąca poprzedzającego miesiąc ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia, a ostatnim dniem pierwszego miesiąca przypadającego po miesiącu ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia

Komentarz

 • kosiniakowe bis?
 • Kedy czytam o "pierwszym dniu trzeciego miesiąca poprzedzającego miesiąc" to serio serio zastanawiam się, byłże-li wybór studiów prawniczych właściwym dla Mojej Osoby.
 • edytowano November 2021
  Mnie też styki przepala.
 • Koszmarek! Właściwie to złamanie Par. 6 zasad techniki prawodawczej, który wprost mówi, że "przepisy ustawy redaguje się tak aby dokładnie i w sposób zrozumiały dla adresatów zawartych w nich norm wyrażały intencje prawodawcy".

  Co do terminu składania wniosku: adresatem są zarówno odpowiednie urzędy, jak i obywatele. No i lipa, obywatel dostaje oczopląsu i myśli sobie "Robią te dziady przepisy, by mnie wrobić, i bym się z wnioskiem spóźnił, abo i złożył go za wcześnie".
  Statystyczny obywatel w oczywisty sposób może mieć trudności w zrozumieniu tego przepisu.
  Ewentualnie (!) tego typu konstrukcji można by użyć w ustawach skierowanych wyłącznie do... nie wiem... biegłych, księgowych.
 • No nie wiem. Nie jestem prawnikiem ale z marszu czytałbym że dla dziecka listopadowego wniosek należy złożyć między 1 sierpnia a 31 grudnia. Jeśli czytam poprawnie to nie rozumiem problemu.
 • Nic o pani Szydło nie wiem ale premier Morawiecki jest dla mnie przezroczysty, na lata potrafię przewidzieć każde jego posunięcie. Spotkałem setki ludzi o tym typie osobowości. Zawód jednak człowieka formatuje.

  Popatrzcie sobie na umowy bankowe, one są napisane dokładnie tym językiem.
 • No i pytanie, czy takie założenie przepisu (jeśli je dobrze rozumiem oczywiście) da się wyrazić prostszym sformułowaniem.
 • Szturmowiec.Rzplitej napisal(a):
  Kedy czytam o "pierwszym dniu trzeciego miesiąca poprzedzającego miesiąc" to serio serio zastanawiam się, byłże-li wybór studiów prawniczych właściwym dla Mojej Osoby.
  Jest tak: Friedmann ma weksel Szapira z żyrem Glassa, rewindykator jest Barmsztajn… On daje dwadzieścia procent, franko loco towar jest u Lutmanna, tylko ten towar jest zajęty przez Honigmanna z powodu weksel Reuberga. Za ten weksel Reuberga można dostać gwarancję od jego teścia Rozencwajga, tylko on jest przepisany na Rozencwajgową, a Rozencwajgowa jest chora…
 • koprowy napisal(a):
  No i pytanie, czy takie założenie przepisu (jeśli je dobrze rozumiem oczywiście) da się wyrazić prostszym sformułowaniem.
  Dobrze rozumiesz.
  Swoją drogą, ustawy się właśnie tak pisze, jedziemy z art. 12 "prostej jak budowa cepa" ustawy "o 500+"?
  Art. 13. [Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia; załączniki do wniosku]
  1.
  Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka albo dyrektora domu pomocy społecznej.
  2.
  Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze, a w przypadku gdy o świadczenie wychowawcze ubiega się dyrektor domu pomocy społecznej - właściwym ze względu na miejsce położenia tego domu pomocy społecznej.
  2a.
  Informacje przedstawione we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
  3.
  Wniosek zawiera dane dotyczące:
  1)
  osoby występującej o przyznanie świadczenia wychowawczego, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania, stan cywilny, obywatelstwo, płeć, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL - numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz, o ile je posiada - adres poczty elektronicznej i numer telefonu;
  2)
  dzieci, na które osoba, o której mowa w ust. 1, ubiega się o przyznanie świadczenia wychowawczego, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo, płeć, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL - numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  3)
  innych osób, podane przez osobę ubiegającą się o przyznanie świadczenia wychowawczego - jeżeli w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
  4.
  Do wniosku dołącza się odpowiednio:
  1)
  (uchylony);
  2)
  (uchylony);
  3)
  zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:
  a)
  zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
  b)
  prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
  c)
  orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
  d)
  inne dokumenty, w tym oświadczenia, potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.
  5.
  Wniosek i załączniki do wniosku określone w ust. 4 mogą być składane drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:
  1)
  utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny; uwierzytelnianie użytkowników w systemie wymaga użycia profilu zaufanego, profilu osobistego, innego środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162 i 1590), adekwatnie do poziomu bezpieczeństwa środka identyfikacji elektronicznej wymaganego dla usług świadczonych w tym systemie, danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego, jeżeli te dane pozwalają na identyfikację i uwierzytelnienie wymagane w celu realizacji usługi online, albo innych technologii, jeżeli zostaną udostępnione w tym systemie;
  2)
  udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
  3)
  banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji;
  4)
  wskazanego w informacji, o której mowa w pkt 3.
  6.
  Minister właściwy do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, w informacji, o której mowa w ust. 5 pkt 3:
  1)
  wskaże wymogi, które muszą spełniać systemy teleinformatyczne banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, o których mowa w ust. 5 pkt 3;
  2)
  może wskazać systemy teleinformatyczne, za pomocą których mogą być składane drogą elektroniczną wniosek i załączniki do wniosku określone w ust. 4.
  7.
  Wniosek i załączniki do wniosku określone w ust. 4 składane są w postaci elektronicznej za pomocą:
  1)
  systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, po zastosowaniu zapewnionych w tym systemie sposobów potwierdzenia pochodzenia oraz integralności przesłanych danych w postaci elektronicznej;
  2)
  systemów teleinformatycznych, o których mowa w ust. 5 pkt 2 i 4; opatruje się je kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub uwierzytelnia w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia oraz integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.
  8.
  Wniosek i załączniki do wniosku określone w ust. 4 składane w postaci elektronicznej za pomocą systemów, o których mowa w ust. 5 pkt 3, uwierzytelnia się przy użyciu danych uwierzytelniających stosowanych przez bank krajowy lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową do weryfikacji w drodze elektronicznej posiadacza rachunku.
  9.
  Wniosek i załączniki do wniosku określone w ust. 4, składane w postaci elektronicznej za pomocą systemów, o których mowa w ust. 5 pkt 3, podpisane przy użyciu danych obejmujących imię, nazwisko oraz numer PESEL, są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentowi opatrzonemu podpisem własnoręcznym.
  10.
  Na potrzeby złożenia wniosku i załączników do wniosku określonych w ust. 4, składanych w postaci elektronicznej za pomocą systemu, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, bank krajowy na wniosek klienta, a spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa - na wniosek członka, przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dane niezbędne do uwierzytelnienia, pozwalające na założenie konta w systemie, o którym mowa w ust. 5 pkt 2.
  11.
  W przypadku wniosku składanego w postaci elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub uwierzytelnionego w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej, po wpisaniu do formularza wniosku numerów PESEL osoby występującej o przyznanie świadczenia wychowawczego i dzieci pozostających na utrzymaniu tej osoby, formularz wniosku może być uzupełniony o dane zgromadzone w rejestrze PESEL w zakresie imion, nazwiska, daty urodzenia, stanu cywilnego, obywatelstwa i płci osoby występującej o przyznanie świadczenia wychowawczego i członków rodziny.
  12.
  (uchylony).
  13.
  (uchylony).
  14.
  Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze nie może złożyć w formie dokumentu elektronicznego zaświadczenia wymaganego dla potwierdzenia faktów lub stanu prawnego lub innego dokumentu niezbędnego w postępowaniu w sprawie o świadczenie wychowawcze, osoba ta może złożyć elektroniczną kopię takiego dokumentu, po uwierzytelnieniu jej przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a w przypadku składania dokumentów za pomocą systemów, o których mowa w ust. 5 pkt 3, przy pomocy mechanizmów określonych w ust. 9.
  15.
  Sprawa z wniosku złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 i 3, załatwiana jest w formie pisemnej.
  16.
  (uchylony).
  17.
  (uchylony).
  18.
  Ilekroć w postępowaniach w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego jest wymagane potwierdzenie nieponoszenia opłaty za pobyt dziecka w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia wychowawczego przedkłada odpowiednie zaświadczenie lub oświadczenie.
  19.
  Oświadczenie, o którym mowa w ust. 18, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
  20.
  Potwierdzenie złożenia w postaci elektronicznej wniosku wraz z załącznikami do wniosku, określonymi w ust. 4, przesyłane jest osobie ubiegającej się o świadczenie wychowawcze, w sposób przewidziany w systemie, za pośrednictwem którego nastąpiło złożenie wniosku, a w przypadku braku takiej możliwości na adres poczty elektronicznej wskazany przez osobę ubiegającą się o świadczenie.
  21.
  Podmioty, których systemy teleinformatyczne, o których mowa w ust. 5 pkt 2-4, są wykorzystywane do składania wniosków i załączników do wniosków, o których mowa w ust. 4, usuwają dane objęte treścią wniosków i załączników do wniosków, o których mowa w ust. 4, niezwłocznie po otrzymaniu informacji o potwierdzeniu złożenia wniosku przez organ właściwy.
  22.
  Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz szczegółowy zakres informacji, jakie mają być zawarte:
  1)
  we wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego,
  2)
  w oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego,
  - kierując się koniecznością zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz przekazywania dokumentacji niezbędnej do sprawnej realizacji, w tym drogą elektroniczną, zadań w zakresie świadczenia wychowawczego.

  23.
  Minister właściwy do spraw rodziny może określić oraz zamieścić na swojej stronie Biuletynu Informacji Publicznej wzory:
  1)
  wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego;
  2)
  (uchylony).
 • edytowano November 2021
  A zresztą sam poczytam.

  "Rodzinny Kapitał Opiekuńczy będzie przysługiwał na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 36. miesiąca życia w maksymalnej wysokości 12 tys. zł na dziecko.

  Rodzice będą go mogli elastycznie wykorzystać:

  świadczenie będą mogli otrzymywać przez rok w wysokości 1 tys. zł miesięcznie,
  lub przez dwa lata po 500 zł miesięcznie."

  Co tu jest niejasne.
 • Wszyscy wszystko wiedzą
 • Będziesz brał ale z obrzydzeniem? :)
 • Pecunia non olet. Przyjmę każdą kwotę, szczególnie jeśli córeczce będę mógł ładniejsze wdzianko kupić. A wątek jest o mizerii medialnego przekazu. Przecież napisałem że to zacny program.
 • Z tytułu wynika co innego ale mniejsza z tym.
 • Nadinterpretujesz Przemek.
Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.